Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
2009.05.06, 19:47                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Mit kíván a magyar nemzet?

Tizenkét pont

Követeljük:

1.

A Gyurcsány-kormány azonnali távozását, az Országgyűlés felosz­latását.

2.

A „rendszerváltó” politikai pártok feloszlatását, az uralkodó po­li­ti­kai-pénzügyi elit és tanácsadóik leváltását, veze­tőik tételes va­gyo­ni elszámoltatását és – ha kell - büntető felelősségre vonását.

3.

Népszavazás azonnali kiírását a legitim államforma (demokratikus király­ság) létrehozására.

4.

Alkotmányos (demokratikus) királyság kikiáltását a Szent­ko­ro­na-tan alapján, a történelmi alkotmány és jogrend helyreállí­tá­sá­val. Magyarország – Szűz Mária országa – mindenestül (termőföldjével, összes vagyoni elemével, lakóival, stb.) a Szent Korona tulajdona.

5.

Legitim (bizonyítottan árpádházi leszármazású) magyar Király je­lö­lését, erős pre­zi­den­­ciális (pl. törvényi vétó) jogkörrel felruházva.

6.

A Nemzetgyűlés azonnali összehívását, a Király megválasztását.

A kétkamarás parlament felállítása érdekében az országgyűlési vá­­lasztások azonnali kiírását a – visszahívható - egyéni képviselők megválasztására. A felsőház tagjait, képviselőit a Király jelöli.

7.

A független, szabad, önfejlődésre képes, önfinanszírozó Magyar­or­szág létét nem megfelelően szolgáló nemzetközi szerződések, po­li­tikai és hitelszerződések azon­nali felmondását.

Ezen belül:

7.1. Az állami adósságszolgálat teljes és azonnali felmondását.

7.2. Kilépést a Nemzetközi Valutaalapból és a Világbankból.

7.3. Kilépést a NATO-ból.

7.4. Kilépést az Európai Únióból.

7.5. Kilépést az Atlanti Tanácsból.

8.

Az 1990. előtti „társadalmi (kollektív népi) tulajdon” – egyenlő (kö­zös) hasz­nálati jogként való – helyreállítását; közbülső lépésként a működéshez szükséges alapvető nem­zeti vagyonelemek (termelő­tő­ke, föld­tulaj­don, közszolgáltató vállalatok, bankok, stb.) azon­na­li visszaállamosítását.

9.

A Magyar Nemzeti Bank, legfőképpen a jegykibocsátó monopólium visszaállamosítását. A MNB a magyar állam, a magyar nép bank­ja. Új, a kamatos-kamatoktól mentes magyar forint kibocsátását, amelynek kizárólagos fedezete a magyar gazdaság teljesítménye.

10.

A magyar állampolgárság feltétel nélküli azonnali megadását min­den, a határainkon túl élő, magyar embernek.

11.

A külföldi katonák (fegyveresek) azonnal hagyják el hazánk terüle­tét, a külföldön állomásozó ma­­gyar katonák pedig azonnal térje­nek haza.

12.

A HUN-ÚNIÓ létrehozását, amelynek természetes, teljes jogú tagja minden hun-magyar, aki él ezen a világon.

Vác, 2009. március 15.

Czike László

Tekintettel arra, hogy mi, magyarok - még a „nemzetiek” is -, igen kü­lönbözők vagyunk, eltérő genetikus adottságokkal, más és más családi és tár­sa­dalmi meghatározottságba születtünk bele, sokfé­le­képpen szocializálód­tunk, majd a legkülönbözőbb iskolázott­sá­got (általános műveltséget és szakképesítést) megsze­rez­ve kap­cso­lódtunk bele a társadalmi munkamegosztásba, még a legalapve­tőbb világnézeti, történelmi és politikai fogalmakról is eltérően gondolkozunk, célszerű, hogy az általam 12 pontban összeállított stratégiai posz­tulátu­mokhoz rövid magyarázatot fűzzek, annál is inkább, mert az avatatlan olvasó – ki avatott? – számára több, ta­lán meglepő logikai fordulat is szerepel…

Sorsfordító időkben – remélhetőleg most éppen ilyen időket élünk! -, amint a sorsfordító történelmi esemény évfordulója, március idusa dátum szerint elkövetkezik; az írástudók legott a klaviatúra fölé hajolnak s nekiállnak „spontán tizenkét pontot” írni, hogy így vessék papírra mindazon legsürgősebb kívánalmakat, melyek tel­jesülése/telje­sí­tése jobbra fordítaná a fokozódó magyar balsorsot.

Az ilyen „pontgyűjteményekkel” az alábbi „gondok” fordulnak elő:

A/ A „stratégiai” pontok között nincsen logikai összefüggés

B/ A tizenkét pont nem körvonalaz konzisztens koncepciót

C/ Az író eltéved, elvész a másodrangú fontosságú részletekben

D/ A 12 pont nem épül egymásra, nem képez „zárt” rendszert

E/ Nem elégíti ki a legkisebb közös többszörös követelményét

F/ Nem ad sem minimális, sem maximális cselekvési programot

G/ Inkább megosztja az olvasókat, mintsem integrálná őket

H/ Sem követhető stratégia, sem taktika nem olvasható ki belőle

I/ Tértől és időtől elrugaszkodott, önkényes ideákat fogalmaz meg

J/ Megfeledkezik a történelem Istentől eredő konvergenciájáról

K/ Megfeledkezik az adott történelmi és geopolitikai realitásokról

L/ Szűk, „elit”-csoport érdekeit fejezi ki, hímes álruhába bújtatva

Nos, ez a 12 pont – reményeim szerint – nem esik a fenti hibákba. Tizenkét pontot csakis olyant szabad, érdemes írni, amely minden „meglepő­sége” ellenére megvalósítható, mi több az egyetlen valós reménysugár – amellett, hogy egyesíti a nemzet legjobb erőit olyan magasabb célért, mely közös nevezőként, esélyt ad a megújulásra.

Fogjuk hát meg egymás kezét, és figyelmesen gondoljuk át! Ez a liberális áldemokrácia, ez a szemfényvesztő ragadozó kapita­lizmus nem felel meg a magyar léleknek, sőt, a normális emberi élet nél­kü­lözhetetlen feltételeit sem biztosítja, mi több: kiirtja a magyart.

Vissza kell térnünk a gyökerekhez; olyan történelmi alapokhoz, társadalmi rendszerhez, amelyben rombolás helyett békés építés folyt, társadalmi béke uralkodott: működött az ország. (Mert ma semmilyen rész-vonatkozásban sem működik. Csak vonaglik, ha­ló­dik, agonizál.) Ám még­sem térhetünk vissza Ádámhoz és Évához – habár jól tudjuk, a Kígyó (vö.: Trianon) megjelenésekor romlott el a számunkra minden -; így egyelőre most egy olyan történelmi „etalont” kell választanunk, amely még aktuálisan helyreállítható.

A pontokhoz az alábbi, rövid magyarázó megjegyzéseket fűzöm:

ad1.

Ennyi, és nem több. A magyar nemzet megújhodása csak keresz­tény erkölcsi alapokon képzelhető el, s nem a talmudista – szemet szemért, fogat fogért – elvek alapján. Jézus Krisztus soha nem áll­na „bosszút” a bűnösökön, csupán igazságot tesz. Az anyagi el­számoltatás természetesen egy másik ügy (lásd: lejjebb).

ad2.

A magyartól alapvetően idegen a Háttérhatalom által ránk erőlte­tett „többségi” – való­já­ban bolsevik – áldemokrácia, amely a társa­dalom elektronikus agymosó-tudatmódosító „megdolgozása” után „demokratikusan” közhírré teszi az Országgyűlés „többségi” dön­té­seit, hogy a Föld márpedig egy lapos tányér, és egyébként „Fűre lépni tilos!”. Francis Fukuyama tanaival szemben: „Eppur si mu­ove!”. A hamis rendszerváltás – amelyben valójában csak az ilyen–olyan titkos ügynökök tökéletes és maradéktalan hatalom-átmen­tése valósult meg, más semmi – pártjait fel kell oszlatni, mert ezek képezik a hatalomátmentők újjászerveződő, titkos búvóhelyeit.

ad3-4.

A királyság visszaállítása csak népszavazás útján lehetséges. Az „alkotmányos” jelző itt/most azt jelenti, hogy formáli­san visszaté­rünk az alkotmányos királyság – ez volt az utolsó, még jól műkö­dő államformánk – államformájához; ámde azzal a lényegbevágó kiegészítéssel, hogy ez az államforma a Szentkorona-tan alapján ezúttal a valódi demokráciát fogja megvalósítani, melyben a Király nem egy újabb teljhatalmú diktátor, hanem a parlamenti demok­rácia rendel­te­tésszerű működtetésének szakrális felettese, legfőbb egyszemélyi ellenőre. Olyasvalaki, aki a megfellebbezhetetlen szár­ma­zásánál fogva garancia arra, hogy Magyar­országon soha többé nem valósulhat meg a törvénytelenség, a hazugság, a csalás és a káosz is­tentagadó, igazságtipró rémuralma.

ad4.

Államalapító királyunk, (Árpádházi) Szent István halála előtt Szűz Mária tulajdonába – személyes oltalmába – ajánlotta hazánkat.

Az ő – Jézus édesanyja – oltalmát szentnek tekintjük.

ad5.

Az Árpád-ház családfája nem halt ki. Ellenőrizd pl. az interneten. A „szakmaiságot” illetően itt jegyzem meg, hogy a Királytól „csak” azt várjuk el, hogy a leszármazása (a vérvonala) bizonyítottan ár­pádházi legyen, és ő maga vállalja, hogy mértéktartó és igaz­ságos lesz; hogy méltó folytatója legyen árpádházi királyaink szak­rá­lis hagyományának, vagyis a magyar nép, a magyar nemzet szak­rális szolgálatát tekintse élete céljának, égi küldetésének. Nem „szükséges”, hogy történész, ügyvéd, közgazdász, bankár legyen a magyar királyi trón várományosa. Reformközgazdász ellenjavallt…

ad6.

A Királyt csak a Nemzetgyűlés jelölheti, s a Nemzetgyűlés javasla­ta (jelölése) alapján kiírt népszavazás választhatja meg. A Nemzet­gyűlés maga a magyar nemzet legelismertebb, feddhetetlen képvi­selőiből, köztiszteletben álló személyekből áll össze. Ügynökök, az ál-rendszerváltás bárminemű szereplői, megvalósítói, haszonélve­zői és titkos társaságok tagjai természetszerűleg nem lehetnek a Nemzetgyűlés tagjai. A kétkamarás parlament összetételét, műkö­dési rendjét megválasztás után a Király és a Nemzetgyűlés együt­tesen dolgozzák ki, határozzák meg.

ad7.

Magyarország gazdasági, politikai és kulturális életét gúzsba kötik a különböző nemzetközi szerződések, amelyek felmondása nélkül Magyarország haldoklása a végtelenbe nyúlik, és amelyek alapján az ország gyarmatosító célú felszámolása folyamatosan zajlik, és záros határidőn belül elkerülhetetlenül végbemegy. Ezért az alap­ve­tően és meghatározóan előnytelen (egyoldalú) szerződé­se­ket fel kell mondanunk. Ki-ki magában döntse el, hogy az alpontokban említett szervezetektől, szerveződésektől Magyarország és a világ magyarsága eleddig mi jót kapott, s perspektivikusan még mi jót kaphat. Véleményem szerint semmit. Sőt, az ezen szervezetek­ben való tagságunk mostanáig csupán hatalmas gazdasági (pénzügyi) és politikai tehertételt jelentett Magyarország számára, mivel ezek a szerződések „ész­re­­vétlenül” mindenestül elvették Magyarország teljes függetlenségét, zenés kísérettel biztosították kifosztásunkat.

ad8.

Az Antall és a Horn érában 80 %-ban megvalósult, és a mai napig meg nem szűnő kampányszerű állami privatizáció alapvetően tör­vénytelen, nyilvánvalóan elképesztő jogtiprás (volt). A leváltott Ká­dár-rezsim elvitathatatlan vívmánya volt pl. a termelőeszközök tár­sadalmi tulajdona, a teljes foglalkoztatottság (a létbiztonság), az in­gyenes állami oktatás és az ingyenes és általános társadalombiz­to­­sítás (orvosi ellátás). Ezeket a szerzett vívmányokat meg kellene őrizni, ha nem is maradéktalanul abban a formában, ahogy’ 1990 előtt volt. A társadalom kollektív tulajdonát képező működő tőkét a (hamis) „rendszerváltó” kormányok egy tollvonással, bármifajta felhatalmazás nélkül ellopták, s egy tál lencséért „eladták” a multi nagytőkéseknek, amely tőkés társaságok tartják fenn és el a gyar­matosító világállamot (olvasd: Korten). Ma semmink nincs, amiből pl. az állami adósságszolgálatot s emellett az ország gazdasági nö­vekedését, a megélhetésünket ki lehetne termelni, mert már min­den haszon a nemzetközi nagytőkéé. Kamatos kamat és profit for­májában évi min. 15 milliárd USD összegű haszon áramlik ki az országból, amelynek teljes egészében a magyar jólétet, a magyar fejlődést kellene (kellett volna) szolgálnia. Az „ál-rendszerváltás” fő célja épp’ az volt, hogy a magyar termelőtőke, a magyar piac meg­szerzésével végleg eladósítsák Magyarországot, hogy azután fel is számolhassák. 1990-ben Magyarország rendelkezett a teljes nem­zeti vagyonával (cca. 100 milliárd USD), és emellett „volt" 22 milli­árd USD kitalált (papíron kreált) adóssága. Ma semmi vagyonunk nincs, és mintegy 250-300 milliárd USD értékű az a nemzetközi tőke, amely évente átlagosan 6-8 % átlagprofitot realizál nálunk. Az országos közüzemek és a bankok horribilis árakkal működnek és az élen járnak Magyarország kifosztásában.

Vissza kell őket államosítani!

ad9.

Ma a Magyar Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok – fiktív – külföldi hitelpénzből finanszírozzák a magyar állami költségvetést, a teljes magyar gazdaságot, a lakossági hiteleket (tehát mindent!); a kamat azonban, amit kőkeményen beszednek, valóságos pénz. Magyarország erősödő kifosztása éppen a külföldi hitelek kamat­mecha­nizmusán alapszik. A MNB, működésének lényegét tekintve ma a nemzetközi bankok, bankárok – Világbank, IMF, London, Wall Street, Basel, Frankfurt, stb. – leánybankja, s nem hazánké. „Vissza” kell tehát államosítani, vissza kell venni a kamatmentes magyar valuta kibocsátásának a monopóliumát, majd új, kamat­men­tes forintot kell kibocsátani. Az állami hitelekkel pedig tőzsdei spekulációk helyett a ma­gyar produktív termelést kell finanszíroz­ni.

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Csángóföldi hétköznapok, szokások 2.
Csillagösvényen 2. Magyar geszták, szkíták, vagy hun
Szent Korona Tan 2. - Szent Korona joga, kiárusítás
Legfrissebb írások:
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Gyirán István: Egy megalapozott vélemény a vörösiszap katasztrófáról!
Pártállástól függetlenül......
TÖRTÉNELMI BŰN
NEM VÁLTOZIK SEMMI
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
GÉPJÁRMŰVEZETŐK VIGYÁZAT!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014