Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
2009.05.06, 19:47                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Mit kíván a magyar nemzet?

Tizenkét pont

Követeljük:

1.

A Gyurcsány-kormány azonnali távozását, az Országgyűlés felosz­latását.

2.

A „rendszerváltó” politikai pártok feloszlatását, az uralkodó po­li­ti­kai-pénzügyi elit és tanácsadóik leváltását, veze­tőik tételes va­gyo­ni elszámoltatását és – ha kell - büntető felelősségre vonását.

3.

Népszavazás azonnali kiírását a legitim államforma (demokratikus király­ság) létrehozására.

4.

Alkotmányos (demokratikus) királyság kikiáltását a Szent­ko­ro­na-tan alapján, a történelmi alkotmány és jogrend helyreállí­tá­sá­val. Magyarország – Szűz Mária országa – mindenestül (termőföldjével, összes vagyoni elemével, lakóival, stb.) a Szent Korona tulajdona.

5.

Legitim (bizonyítottan árpádházi leszármazású) magyar Király je­lö­lését, erős pre­zi­den­­ciális (pl. törvényi vétó) jogkörrel felruházva.

6.

A Nemzetgyűlés azonnali összehívását, a Király megválasztását.

A kétkamarás parlament felállítása érdekében az országgyűlési vá­­lasztások azonnali kiírását a – visszahívható - egyéni képviselők megválasztására. A felsőház tagjait, képviselőit a Király jelöli.

7.

A független, szabad, önfejlődésre képes, önfinanszírozó Magyar­or­szág létét nem megfelelően szolgáló nemzetközi szerződések, po­li­tikai és hitelszerződések azon­nali felmondását.

Ezen belül:

7.1. Az állami adósságszolgálat teljes és azonnali felmondását.

7.2. Kilépést a Nemzetközi Valutaalapból és a Világbankból.

7.3. Kilépést a NATO-ból.

7.4. Kilépést az Európai Únióból.

7.5. Kilépést az Atlanti Tanácsból.

8.

Az 1990. előtti „társadalmi (kollektív népi) tulajdon” – egyenlő (kö­zös) hasz­nálati jogként való – helyreállítását; közbülső lépésként a működéshez szükséges alapvető nem­zeti vagyonelemek (termelő­tő­ke, föld­tulaj­don, közszolgáltató vállalatok, bankok, stb.) azon­na­li visszaállamosítását.

9.

A Magyar Nemzeti Bank, legfőképpen a jegykibocsátó monopólium visszaállamosítását. A MNB a magyar állam, a magyar nép bank­ja. Új, a kamatos-kamatoktól mentes magyar forint kibocsátását, amelynek kizárólagos fedezete a magyar gazdaság teljesítménye.

10.

A magyar állampolgárság feltétel nélküli azonnali megadását min­den, a határainkon túl élő, magyar embernek.

11.

A külföldi katonák (fegyveresek) azonnal hagyják el hazánk terüle­tét, a külföldön állomásozó ma­­gyar katonák pedig azonnal térje­nek haza.

12.

A HUN-ÚNIÓ létrehozását, amelynek természetes, teljes jogú tagja minden hun-magyar, aki él ezen a világon.

Vác, 2009. március 15.

Czike László

Tekintettel arra, hogy mi, magyarok - még a „nemzetiek” is -, igen kü­lönbözők vagyunk, eltérő genetikus adottságokkal, más és más családi és tár­sa­dalmi meghatározottságba születtünk bele, sokfé­le­képpen szocializálód­tunk, majd a legkülönbözőbb iskolázott­sá­got (általános műveltséget és szakképesítést) megsze­rez­ve kap­cso­lódtunk bele a társadalmi munkamegosztásba, még a legalapve­tőbb világnézeti, történelmi és politikai fogalmakról is eltérően gondolkozunk, célszerű, hogy az általam 12 pontban összeállított stratégiai posz­tulátu­mokhoz rövid magyarázatot fűzzek, annál is inkább, mert az avatatlan olvasó – ki avatott? – számára több, ta­lán meglepő logikai fordulat is szerepel…

Sorsfordító időkben – remélhetőleg most éppen ilyen időket élünk! -, amint a sorsfordító történelmi esemény évfordulója, március idusa dátum szerint elkövetkezik; az írástudók legott a klaviatúra fölé hajolnak s nekiállnak „spontán tizenkét pontot” írni, hogy így vessék papírra mindazon legsürgősebb kívánalmakat, melyek tel­jesülése/telje­sí­tése jobbra fordítaná a fokozódó magyar balsorsot.

Az ilyen „pontgyűjteményekkel” az alábbi „gondok” fordulnak elő:

A/ A „stratégiai” pontok között nincsen logikai összefüggés

B/ A tizenkét pont nem körvonalaz konzisztens koncepciót

C/ Az író eltéved, elvész a másodrangú fontosságú részletekben

D/ A 12 pont nem épül egymásra, nem képez „zárt” rendszert

E/ Nem elégíti ki a legkisebb közös többszörös követelményét

F/ Nem ad sem minimális, sem maximális cselekvési programot

G/ Inkább megosztja az olvasókat, mintsem integrálná őket

H/ Sem követhető stratégia, sem taktika nem olvasható ki belőle

I/ Tértől és időtől elrugaszkodott, önkényes ideákat fogalmaz meg

J/ Megfeledkezik a történelem Istentől eredő konvergenciájáról

K/ Megfeledkezik az adott történelmi és geopolitikai realitásokról

L/ Szűk, „elit”-csoport érdekeit fejezi ki, hímes álruhába bújtatva

Nos, ez a 12 pont – reményeim szerint – nem esik a fenti hibákba. Tizenkét pontot csakis olyant szabad, érdemes írni, amely minden „meglepő­sége” ellenére megvalósítható, mi több az egyetlen valós reménysugár – amellett, hogy egyesíti a nemzet legjobb erőit olyan magasabb célért, mely közös nevezőként, esélyt ad a megújulásra.

Fogjuk hát meg egymás kezét, és figyelmesen gondoljuk át! Ez a liberális áldemokrácia, ez a szemfényvesztő ragadozó kapita­lizmus nem felel meg a magyar léleknek, sőt, a normális emberi élet nél­kü­lözhetetlen feltételeit sem biztosítja, mi több: kiirtja a magyart.

Vissza kell térnünk a gyökerekhez; olyan történelmi alapokhoz, társadalmi rendszerhez, amelyben rombolás helyett békés építés folyt, társadalmi béke uralkodott: működött az ország. (Mert ma semmilyen rész-vonatkozásban sem működik. Csak vonaglik, ha­ló­dik, agonizál.) Ám még­sem térhetünk vissza Ádámhoz és Évához – habár jól tudjuk, a Kígyó (vö.: Trianon) megjelenésekor romlott el a számunkra minden -; így egyelőre most egy olyan történelmi „etalont” kell választanunk, amely még aktuálisan helyreállítható.

A pontokhoz az alábbi, rövid magyarázó megjegyzéseket fűzöm:

ad1.

Ennyi, és nem több. A magyar nemzet megújhodása csak keresz­tény erkölcsi alapokon képzelhető el, s nem a talmudista – szemet szemért, fogat fogért – elvek alapján. Jézus Krisztus soha nem áll­na „bosszút” a bűnösökön, csupán igazságot tesz. Az anyagi el­számoltatás természetesen egy másik ügy (lásd: lejjebb).

ad2.

A magyartól alapvetően idegen a Háttérhatalom által ránk erőlte­tett „többségi” – való­já­ban bolsevik – áldemokrácia, amely a társa­dalom elektronikus agymosó-tudatmódosító „megdolgozása” után „demokratikusan” közhírré teszi az Országgyűlés „többségi” dön­té­seit, hogy a Föld márpedig egy lapos tányér, és egyébként „Fűre lépni tilos!”. Francis Fukuyama tanaival szemben: „Eppur si mu­ove!”. A hamis rendszerváltás – amelyben valójában csak az ilyen–olyan titkos ügynökök tökéletes és maradéktalan hatalom-átmen­tése valósult meg, más semmi – pártjait fel kell oszlatni, mert ezek képezik a hatalomátmentők újjászerveződő, titkos búvóhelyeit.

ad3-4.

A királyság visszaállítása csak népszavazás útján lehetséges. Az „alkotmányos” jelző itt/most azt jelenti, hogy formáli­san visszaté­rünk az alkotmányos királyság – ez volt az utolsó, még jól műkö­dő államformánk – államformájához; ámde azzal a lényegbevágó kiegészítéssel, hogy ez az államforma a Szentkorona-tan alapján ezúttal a valódi demokráciát fogja megvalósítani, melyben a Király nem egy újabb teljhatalmú diktátor, hanem a parlamenti demok­rácia rendel­te­tésszerű működtetésének szakrális felettese, legfőbb egyszemélyi ellenőre. Olyasvalaki, aki a megfellebbezhetetlen szár­ma­zásánál fogva garancia arra, hogy Magyar­országon soha többé nem valósulhat meg a törvénytelenség, a hazugság, a csalás és a káosz is­tentagadó, igazságtipró rémuralma.

ad4.

Államalapító királyunk, (Árpádházi) Szent István halála előtt Szűz Mária tulajdonába – személyes oltalmába – ajánlotta hazánkat.

Az ő – Jézus édesanyja – oltalmát szentnek tekintjük.

ad5.

Az Árpád-ház családfája nem halt ki. Ellenőrizd pl. az interneten. A „szakmaiságot” illetően itt jegyzem meg, hogy a Királytól „csak” azt várjuk el, hogy a leszármazása (a vérvonala) bizonyítottan ár­pádházi legyen, és ő maga vállalja, hogy mértéktartó és igaz­ságos lesz; hogy méltó folytatója legyen árpádházi királyaink szak­rá­lis hagyományának, vagyis a magyar nép, a magyar nemzet szak­rális szolgálatát tekintse élete céljának, égi küldetésének. Nem „szükséges”, hogy történész, ügyvéd, közgazdász, bankár legyen a magyar királyi trón várományosa. Reformközgazdász ellenjavallt…

ad6.

A Királyt csak a Nemzetgyűlés jelölheti, s a Nemzetgyűlés javasla­ta (jelölése) alapján kiírt népszavazás választhatja meg. A Nemzet­gyűlés maga a magyar nemzet legelismertebb, feddhetetlen képvi­selőiből, köztiszteletben álló személyekből áll össze. Ügynökök, az ál-rendszerváltás bárminemű szereplői, megvalósítói, haszonélve­zői és titkos társaságok tagjai természetszerűleg nem lehetnek a Nemzetgyűlés tagjai. A kétkamarás parlament összetételét, műkö­dési rendjét megválasztás után a Király és a Nemzetgyűlés együt­tesen dolgozzák ki, határozzák meg.

ad7.

Magyarország gazdasági, politikai és kulturális életét gúzsba kötik a különböző nemzetközi szerződések, amelyek felmondása nélkül Magyarország haldoklása a végtelenbe nyúlik, és amelyek alapján az ország gyarmatosító célú felszámolása folyamatosan zajlik, és záros határidőn belül elkerülhetetlenül végbemegy. Ezért az alap­ve­tően és meghatározóan előnytelen (egyoldalú) szerződé­se­ket fel kell mondanunk. Ki-ki magában döntse el, hogy az alpontokban említett szervezetektől, szerveződésektől Magyarország és a világ magyarsága eleddig mi jót kapott, s perspektivikusan még mi jót kaphat. Véleményem szerint semmit. Sőt, az ezen szervezetek­ben való tagságunk mostanáig csupán hatalmas gazdasági (pénzügyi) és politikai tehertételt jelentett Magyarország számára, mivel ezek a szerződések „ész­re­­vétlenül” mindenestül elvették Magyarország teljes függetlenségét, zenés kísérettel biztosították kifosztásunkat.

ad8.

Az Antall és a Horn érában 80 %-ban megvalósult, és a mai napig meg nem szűnő kampányszerű állami privatizáció alapvetően tör­vénytelen, nyilvánvalóan elképesztő jogtiprás (volt). A leváltott Ká­dár-rezsim elvitathatatlan vívmánya volt pl. a termelőeszközök tár­sadalmi tulajdona, a teljes foglalkoztatottság (a létbiztonság), az in­gyenes állami oktatás és az ingyenes és általános társadalombiz­to­­sítás (orvosi ellátás). Ezeket a szerzett vívmányokat meg kellene őrizni, ha nem is maradéktalanul abban a formában, ahogy’ 1990 előtt volt. A társadalom kollektív tulajdonát képező működő tőkét a (hamis) „rendszerváltó” kormányok egy tollvonással, bármifajta felhatalmazás nélkül ellopták, s egy tál lencséért „eladták” a multi nagytőkéseknek, amely tőkés társaságok tartják fenn és el a gyar­matosító világállamot (olvasd: Korten). Ma semmink nincs, amiből pl. az állami adósságszolgálatot s emellett az ország gazdasági nö­vekedését, a megélhetésünket ki lehetne termelni, mert már min­den haszon a nemzetközi nagytőkéé. Kamatos kamat és profit for­májában évi min. 15 milliárd USD összegű haszon áramlik ki az országból, amelynek teljes egészében a magyar jólétet, a magyar fejlődést kellene (kellett volna) szolgálnia. Az „ál-rendszerváltás” fő célja épp’ az volt, hogy a magyar termelőtőke, a magyar piac meg­szerzésével végleg eladósítsák Magyarországot, hogy azután fel is számolhassák. 1990-ben Magyarország rendelkezett a teljes nem­zeti vagyonával (cca. 100 milliárd USD), és emellett „volt" 22 milli­árd USD kitalált (papíron kreált) adóssága. Ma semmi vagyonunk nincs, és mintegy 250-300 milliárd USD értékű az a nemzetközi tőke, amely évente átlagosan 6-8 % átlagprofitot realizál nálunk. Az országos közüzemek és a bankok horribilis árakkal működnek és az élen járnak Magyarország kifosztásában.

Vissza kell őket államosítani!

ad9.

Ma a Magyar Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok – fiktív – külföldi hitelpénzből finanszírozzák a magyar állami költségvetést, a teljes magyar gazdaságot, a lakossági hiteleket (tehát mindent!); a kamat azonban, amit kőkeményen beszednek, valóságos pénz. Magyarország erősödő kifosztása éppen a külföldi hitelek kamat­mecha­nizmusán alapszik. A MNB, működésének lényegét tekintve ma a nemzetközi bankok, bankárok – Világbank, IMF, London, Wall Street, Basel, Frankfurt, stb. – leánybankja, s nem hazánké. „Vissza” kell tehát államosítani, vissza kell venni a kamatmentes magyar valuta kibocsátásának a monopóliumát, majd új, kamat­men­tes forintot kell kibocsátani. Az állami hitelekkel pedig tőzsdei spekulációk helyett a ma­gyar produktív termelést kell finanszíroz­ni.

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Magyarok az igazságért, szabadságért
Tánc a hóban
Csárdáskirályno - Hajmási Péter, Hajmási Pál
Legfrissebb írások:
TÜKÖRVAKSÁG
Nemzeti jogvédő pódiumbeszélgetés a Budaházy-Hunnia büntetőperről - a másodfokú döntés előtt
STOP A SZÍNJÁTÉKNAK!
A magyarság léte azokon múlik, akik hisznek benne
Illik-e nemzeti gyásznapon vigasságot rendezni?
Kérjük, ha céljainkkal egyetért, adója 1 %-ával támogassa a Szent László Király Alapítványt!
BG: Értékelvű politizálás vagy pártos megosztás?
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014